Odpovědnost

Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze pro obecné informační účely. Přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení ani záruky o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažených na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ztrátou dat nebo zisku, která vznikla v důsledku používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Prostřednictvím těchto webových stránek máte možnost přejít na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Whirr Crew s.r.o. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezproblémový chod webových stránek. Společnost Whirr Crew s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu, ani za ně nenese odpovědnost.

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí a vykládá v souladu s právem Evropské unie a veškeré spory týkající se tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti budou podléhat výlučné jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva.